دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معرفی دانشکده

تاریخ تصویب دانشکده: ۱۳۶۴

درباره دانشکده (تاریخچه): دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال ۱۳۶۴ با تشکیل رشته های تحصیلی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، حسابداری و علوم اجتماعی در مقطع کاردانی و کارشناسی تاسیس گردید.