دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

ریاست دانشکده

نام: سنجر

نام خانوادگی: سلاجقه

سمت: رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: مدیریت

مدرک تحصیلی: دکترا

محل استقرار دفتر: ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه چهارم

تلفن داخلی: ۱۸۲۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۲۱