دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

ریاست دانشکده

 

نام: داریوش

نام خانوادگی: کاظمی

سمت: رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دکترا

محل استقرار دفتر: ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه چهارم

تلفن داخلی: ۱۸۲۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۲۱

آدرس پست الکترونیک: d_kazemi@iauk.ac.ir

سوابق اجرایی و پژوهشی:"سوابق اجرایی:

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

رئیس انتشارات علمی دانشگاه

عضو کمیته انتصابات منطقه هفت

عضو کمیته منتخب دانشگاه

عضو شورای انتشارات منطقه هفت

عضو شورای انتشارات دانشگاه

عضو پژوهشکده فرهنگ اسلامی ایران

عضو کمیته علمی ستاد نهضت تولید علم و کرسی های نظریه پردازی

سر دبیر مجله علمی تخصصی ادبیات فارسی مقالات:

""جادوی آواها "" یادنامه شاه شجاع کرمانی

پیکر شناسی کتب عرفانی یادنامه شمس بردسیری

بررسی تطبیقی سبب نظم کتاب -مجله ادبیات تطبیقی -علمی پژوهشی

بررسی تطبیقی نامواره های عرفانی ""lمردان"" مجله ادبیات تطبیقی- علمی پژوهشی

پژوهش پیرامون رمزهای عرفانی ""پیر گلرنگ"" مجموعه کتب حافظ شناسی

پژوهش پیرامون رمزهای عرفانی""مرقع رنگین"" مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

نامواره های عرفانی "" آزادگان "" مجله تخصصی زبان وادبیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

کتابها:

یادنامه شاه شجاع کرمانی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور

یادنامه شمس بردسیری انجمن آثار ومفاخر فرهنگی کرمانی

تصحیح مثنویهای عماد کرمانی انجمن آثار ومفاخر فرهنگی کرمانبا همکاری دکتر محمد رضا صرفی

تصحیح دیوان وقار شیرازی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

یکصد غزل از عماد کرمانی انجمن آثار ومفاخر فرهنگی کرمان

طرح پژوهشی:

فرهنگ نامواره های عرفانی در متون مشهور منظوم تا اوایل قرن هشتم

تصحیح انتقادی تفسیر سوره یوسف اثر فتوحی کوهبنانی"