دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مسئول دفتر دانشکده

نام: محمدحسین

نام خانوادگی: رحیمی سیرجانی

سمت: رئیس دفتر دانشکده ادبیات

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:کارشناسی

محل استقرار دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه سوم

تلفن داخلی:31321821

تلفن مستقیم: