دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مسئول دفتر دانشکده

نام: فرشته

نام خانوادگی: عبدالعلی

سمت: متصدی امور آموزشی-رئیس دفتر دانشکده ادبیات

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه سوم

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: