دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معاونت آموزشی دانشکده

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسدی

سمت: معاون دانشکده

رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری

محل استقرار دفتر: ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه چهارم

تلفن داخلی: ۱۸۲۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۲۱ - ۳۳۲۱۰۰۵۲

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:"سوابق اجرایی:

سرپرستی اداره آموزش دانشگاه

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی

معاون دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مقالات:

مقایسه بهمن نامه با داستان بهمن در شاهنامه

نگاهی به صورخیال در شعر خواجوی کرمانی

بازتاب داستان یوسف و زلیخا در ادبیات فارسی و عربی

کتاب ها:

یوسف و زلیخا خاوری

شرح و تحلیل ۵ نسخه خطی در موسیقی کهن ایران

طرح های پژوهشی:

فرهنگ لغات و ترکیبات و اصطلاحات تاریخ وصاف (از آ تا ث)

شرح چند قصیده از دیوان انوری

صورخیال در صنایع الکمال و بدایع الجمال

شرح سندبادنامه ظهیری سمرقندی

شرح مشکلات تاریخ بیهق

بررسی مباحث پزشکی در شعر شاعران نام آور فارسی

بازتاب داستان ها و شخصیت های شاهنامه در شعر فارسی

بررسی اصطلاحات موسیقی در شعر فارسی

تصحیح چند نسخه خطی در موسیقی قدیم

فرهنگ لغات و ترکیبات و اصطلاحات متون تاریخی (از قرن ۵ تا ۱۰)

تصحیح انتقادی و مقابله یوسف و زلیخا خاوری