دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معاونت آموزشی دانشکده

نام:

نام خانوادگی:

سمت: معاون دانشکده

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار دفتر: ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه چهارم

تلفن داخلی: ۱۸۲۱

تلفن مستقیم: ۳۱۳۲۱۸۲۱ - ۳۳۲۱۰۰۵۲