دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معرفی گروه

‌‌

معرفی رشته:

رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در سال ۱۳۶۵ در مقطع کاردانی (گرایش محض و دبیری) و مقطع کارشناسی (گرایش محض و دبیری) تأسیس و آغاز به کار نمود سپس در سال ۱۳۸۳ مقطع کارشناسی ارشد همان رشته تأسیس شد و هم اکنون نیز دانشجو می پذیرد.

معرفی گروه:

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی با تعداد ۱۰ نفر عضوهیأت علمی با مرتبه استادیاری (۸ نفر) و مرتبه مربی (۲ نفر) مشغول فعالیت می باشند.

 

ضرورت و هدف دوره:

نظر به محدودیت وزارت آموزش عالی دردهه های گذشته جهت پذیرش دانشجو از یک سو و میل و اشتیاق نسل جوان به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر مخصوصاً استقبال چشمگیر آنان از رشته مذکور از دیگر سو باعث گردید تا بمنظور پاسخگویی به آنان و همچنین نیاز جامعه معلمین به ادامه تحصیل، این رشته تأسیس گرددو بتواند بخش چشمگیری از مسؤلیت و رسالت دانشگاهی خود را ایفا نماید.