دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

۱- داریوش کاظمی (استادیار)

۲- مهدی اسدی (مربی)

۳- مجید غلامحسین پور (مربی)

۴- محمد دیانتی (استادیار)

۵- مجید حاجی زاده (استادیار)

۶- محمد حجت (استادیار)

۷- بشیر ذوالعلی (استادیار)

۸- مریم غلامرضابیگی (استادیار)

۹- مریم شایگان (استادیار)

۱۰- خورشید قنبری (استادیار)