دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

کارشناس گروه: خانم مریم کمالی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: