دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

  • دکتر حمداله منظری توکلی

  • دکتر امان اله سلطانی

  • دکتر ویدا رضوی

  • دکتر علیرضا منظری توکلی

  • دکتر ویدا اندیشمند

  • دکتر زهرا زین الدینی میمند

  • دکتر میترا کامیابی

  • دکتر نجمه حاجی پور عبایی

  • دکتر آناهیتا بحرینی زاده