دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناسان گروه

آقای جوکار (روانشناسی)

سرکار خانم عفت شجایی (مدیریت آموزشی)