دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

محسن زاینده رودی (مدیر گروه)

ولی الله شهبازخانی (مربی)

رضا زینل زاده (مربی)

علی رئیس پور (استادیار)

عبدالمجید جلائی (استاد نیمه وقت)