دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: محمد

نام خانوادگی: جوکار

سمت کارشناس رشته های کارشناسی: اقتصاد بازرگانی شو نظری

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

نام: شهین

نام خانوادگی: علیخانی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: برنامه ریزی توسعه اقتصادی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

نام: فریبا

نام خانوادگی: سبحانی

سمت کارشناس رشته های دکتری: علوم اقتصادی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: