دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: مظفر

نام خانوادگی: علی نژاد

کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی- علوم قرآنی و حدیث) - معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: