دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معرفی گروه

گروه تربیت بدنی:

الف) تربیت بدنی (کاردانی و کارشناسی)

ب) تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 

رشته گرایش های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

کاردانی تربیت بدنی: گرایش مربیگری

کارشناسی پیوسته تربیت بدنی: علوم ورزشی گرایش علوم انسانی

کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی: گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی: گرایش فیزیولوژی ورزشی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی: گرایش مدیریت ورزشی

دکتری مدیریت ورزشی: گرایش مدیریت ورزشی