دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: کاووس

نام خانوادگی: گروهی

سمت کارشناس رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته: تربیت بدنی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: تربیت بدنی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی- مدیریت ورزشی)

سمت کارشناس رشته های دکتری: تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: