دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

احمد خدامی پور (نیمه وقت)

غلامرضا فرزاد مهاجری

عباس اکرانی

راحله نظریان

امیرحسین تائبی

محمدحسین قربانی

علی خواجه پور

مینا ابوسعیدی