دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: محمد

نام خانوادگی: جوکار

سمت کارشناس رشته های کارشناسی: حسابداری (حسابرسی-مالیاتی)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

نام: مطهره

نام خانوادگی: خزایی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: حسابداری

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: پورعلیرضا

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ناپیوسته: حسابداری

سمت کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: حسابدرای دولتی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: