دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: مطهره

نام خانوادگی: خزایی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی-حقوق جزا و جرم شناسی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: