دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مشاوره و راهنمایی

برنامه ترمیک مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مشاوره و راهنمایی

 

نیمسال اول تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درسی

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی

۳

--

--

اصلی و تخصصی

۲

آمار استنباطی

۲

--

--

اصلی و تخصصی

۳

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته

۲

--

--

اصلی و تخصصی

۴

روانشناسی رشد پیشرفته

۲

--

--

اصلی و تخصصی

۵

متون تخصصی انگلیسی

۲

--

--

جبرانی الزامی

۶

روشها و فنون راهنمایی و مشاوره

۲

--

--

جبرانی

 

 

نیمسال دوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درسی

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

موضوعات و مسائل اخلاقی در مشاوره

۲

--

نظریه پیشرفته مشاوره و روان درمانی

اصلی و تخصصی

۲

نظریه ها و روشهای مشاوره حرفه ای

۱

۱

نظریه پیشرفته مشاوره و روان درمانی

اصلی و تخصصی

۳

روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی

۱

۱

--

اصلی و تخصصی

۴

تمرین مشاوره در آزمایشگاه

--

۱

--

اصلی و تخصصی

۵

راهنمایی و مشاوره تحصیلی

۱

۱

--

جبرانی

۶

آسیب روانی

۱

۱

--

جبرانی

۷

روانشناسی یادگیری

۲

--

--

جبرانی

 

 

نیمسال سوم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درسی

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

تهیه و کاربرد آزمونها در مشاوره

۱

۱

--

اصلی و تخصصی

۲

نظریه ها و روشهای مشاوره گروهی

۱

۱

نظریه پیشرفته مشاوره و روان درمانی

اصلی و تخصصی

۳

نظریه ها و روشهای مشاوره خانواده

۱

۱

نظریه پیشرفته مشاوره و روان درمانی

اصلی و تخصصی

۴

مشاوره نوتوانی

۱

۱

نظریه پیشرفته مشاوره و روان درمانی

اصلی و تخصصی

۵

کارورزی

--

۲

--

اصلی و تخصصی

۶

اختلالات یادگیری

۲

--

--

جبرانی

 

 

نیمسال چهارم تحصیلی

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد درسی

پیش نیاز

نوع درس

نظری

عملی

۱

پایان نامه

--

۶

--

اصلی و تخصصی

 

۱) دانشجویانی که رشته مقطع پایه آنها مغایر با رشته قبولی آنها در مقطع کارشناسی ارشد می باشد موظف به گذراندن ۱۲ واحد جبرانی می باشند

۲) کلیه دانشجویان موظف به گذراندن درس متون تخصصی انگلیسی می باشند