دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معرفی گروه

دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با توجه به استعداد و علاقه دانشجویان در طول دوره آموزشی به تکمیل دانش آنان در زمینه کسب مهارت های لازم در اصول و روش تدریس زبان انگلیسی از طریق دروسی همچون روش های تدریس عملی، آزمون سازی، روش تدریس مهارت ها و سمینار دراین زمینه می پردازد. این گروه از امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب نظیر کتابخانه، آزمایشگاه زبان برخوردار می باشد و سعی می نماید از کیفیت آموزشی مناسب برخوردار باشد.محتوای آموزشی دوره بر اساس سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری می باشد.