دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

 

سیدحمید هاشمی (زبان شناسی)

مسعود تاج الدینی (آموزش زبان انگلیسی)

روشنک وطنی (زبان و ادبیات انگلیسی)

مجید زینلی نژاد (آموزش زبان انگلیسی)

پیمان سیف الدینی (آموزش زبان انگلیسی)

ندا فاتحی راد (آموزش زبان انگلیسی)

مهری حداد (آموزش زبان انگلیسی)

لیلا انجم شعاع (آموزش زبان انگلیسی)

فاطمه پورجعفری (زبان و ادبیات انگلیسی)

نجمه مقصودی (آموزش زبان انگلیسی)

فرزانه ایرانمنش (آموزش زبان انگلیسی)

حسن شهابی (زبان و ادبیات انگلیسی)