دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: محمد

نام خانوادگی: جوکار

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مترجمی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی

سمت کارشناس رشته های دکتری: آموزش زبان انگلیسی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: رشید فرخی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی-دبیری زبان انگلیسی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات انگلیسی

سمت کارشناس رشته های دکتری: زبان و ادبیات انگلیسی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: