دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

  1. بشیر ذوالعلی (عضو هیأت علمی)

  2. وصال میمندی (مدعو)

  3. محمد فاتحی (مدعو)