دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مدیر گروه آموزشی

بشیر ذوالعلی