دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

  • دکتر علیرضا پیوند

  • دکتر عادل سلیمانی نژاد (مدعو)

  • دکتر مژده سلاجقه (مدعو)

  • دکتر اورانوس تاج الدینی (مدعو)

  • دکتر مریم اخوتی (مدعو)