دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

اعضای هیات علمی

آقای دکتر جواد معین الدینی

آقای دکتر علیرضا صنعت خواه

آقای شهرام لشکری