دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مدیر گروه آموزشی

دکتر مرتضی ذره پرور