دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناس گروه

نام: فاطمه

نام خانوادگی: پورعلیرضا

سمت کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: علوم اجتماعی (دبیری – پژوهشگری – خدمات)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

 

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: رشید فرخی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: علوم اجتماعی (جامعه شناسی)

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم: