دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

کارشناسان گروه

 


زهرا هادیفر

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت (بازرگانی-صنعتی-اجرایی-بحران) مدیریت دولتی تمام گرایش ها

سمت کارشناس رشته های دکتری: مدیریت دولتی تمام گرایش ها
محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

شهین علیخانی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (تحول-سیستم های اطلاعاتی- طراحی سازمان ها)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

مریم کمالی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: مدیریت (دولتی- صنعتی- بازرگانی)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

احد طیاری

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (مالی- بودجه و مالیه- تشکیلات و روش ها- خط مشی گذاری)

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

فریبا سبحانی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی- مدیریت دولتی (نیروی انسانی-توسعه منابع انسانی)

سمت کارشناس رشته های دکتری: مدیریت رفتار سازمانی-مدیریت منابع انسانی-مدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری- مدیریت دولتی

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:

 

عفت شجاعی

سمت کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی استراتژیک- مدیریت بازرگانی (مالی- بازاریابی-بازرگانی بین المللی- تجارت الکترونیک) - مدیریت صنعتی (مالی-تولید-عملکرد) - مدیریت بحران

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:
تلفن مستقیم: