دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

روانشناسی

دکتری روان شناسی تربیتی

معرفی رشته

روان شناسی تربیتی با یادگیری آموزشگاهی سروکار دارد. روان شناسی تربیتی نقش کارسازی در زمینه شناخت شاگردان، تربیت معلمان، شناخت فرایند یادگیری، پرورش ابزارهای اندازه گیری روانی – تربیتی، ارزشیابی یادگیری بالاخص یادگیری پیشرفت را به عهده دارد، و نقش آن در موارد زیر مشهود است:

  • تعیین هدف های آموزشی یعنی اینکه یادگیرندگان چه باید بیاموزند
  • تعیین ویژگی های یادگیرندگان و رابطه آن با یادگیری
  • شناخت فرایند یادگیری
  • شناخت فرایند آموزش
  • ارزشیابی یادگیری و پیشرفت تحصیلی
  • تهیه و ساخت ابزارهای اندازه گیری روانی - تربیتی لازم برای شناخت یادگیرندگان و ارزشیابی فرایند آموزش و یادگیری
  • طراحی و اجرای پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل روانشناسی تربیتی