دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

معرفی رشته

لازمه پیشبرد هدفهای هر سازمان، داشتن مدیران کاردان و شایسته است و چون بهبود زمینه های شایستگی مدیران همه سازمان ها و شاغلین دیگر به بهبود آموزش در سطوح مختلف تحصیلی بستگی دارد، بنابراین نیاز کشور و سازمان آموزش و پرورش به مدیران آموزشی شایسته بیشتر احساس شده و اولویت می یابد. لذا بمنظور بهبود کیفیت مدیریت در آموزش و پرورش کشور اقدام به تنظیم برنامه در سطح کارشناسی ارشد گردید تا از این طریق مدیرانی با بینشها، شناختها و مهارتهای لازم برای آموزش و پرورش کشور تربیت شوند.

نقش و توانایی:

الف- شایستگی عهده دار شدن مسئولیت مدیریت آموزشی در تمام سطوح و مدارس شناخت اصول و فنون و مفاهیم مدیریت عمومی و آموزشی
ب- شناخت عوامل روانی فرهنگی اجتماعی و تربیتی در رابطه با مسئولیت مدیریت
ج- توانائی کاربرد روشهای مختلف تحقیق در تعلیم و تربیت
د- مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت آموزشی
ه - آمادگی برای ادامه تحصیلات بالاتر درجهت تامین کادر علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

اهمیت و ضرورت:

تربیت کرشناسی ارشد مدیریت آموزشی با توجه به اهداف این برنامه حائز اهمیت بوده و دلائل زیر ضرورت آنرا ایجاب می نماید.
- بهبود شایستگی و کیفیت مدیریت آموزشی موجود
- پاسخ به نیازهای اساسی به مدیران آموزشی شایسته
- بهبود کیفیت آموزشی از طریق استفاده از تسهیلات و امکانات آموزش مدارس
- بکارگیری مدیریان متعهد و متخصص به منظور و رشد بهبود نیروی انسانی موجود و استفاده بهتر از آن
- ایجاد روحیه مثت و امنیت شغلی در سازمان برای سازندگی و توسعه
- گسترش فعالیت های تحقیقاتی و بررسی های اساسی مسائل آموزش