دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

معارف فقه و مبانی حقوق اسلامی