دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

حسابرسی

دروس پیش دانشگاهی   دروس عمومی دروس پایه وتخصصی مشترک بین سه گرایش کارشناسی حسابداری و دروس خاص گرایش حسایرسی
    اخلاق وتربیت اسلامی                           مدیریت مالی۱    
                                   
زبان پیش دانشگاهی زبان خارجی عمومی زبان تخصصی۱ زبان تخصصی۲   صنعتی۱ صنعتی۲ صنعتی۳
                               
                  حسابداری ۱ حسابداری ۲ حسابداری ۳ میانه۱ میانه۲
کاربردکامپیوتردرمدیریت                    
          اصول تنظیم بودجه دولتی حسابداری دولتی۱   حسابرسی۱     پیشرفته۱
                       
  فارسی عمومی   پول وارز وبانکداری اقتصاد۲ مالیه عمومی و....   حسابداری دولتی۲ حسابرسی دولتی   حسابرسی۲   پیشرفته۲
                                 
ریاضی پیش دانشگاهی اقتصاد۱                        
                  دروس خاص گرایش حسابرسی (۶ درسی که دور آنها خط پر می باشد)
ریاضیات وکاربرددرمدیریت۱      
                                  مبانی و کاربرد کامپیوتر
    تاریخ اسلام       ریاضیات وکاربرددرمدیریت۲           حسابرسی ۲ حسابرسی سیستمهای کامپیوتری
                               
            آمار وکاریردآن در مدیریت روشهای تحقیق و ما...   میانه ۲ حسابرسی ۳ مباحث جاری در حسابرسی    
                                   
حقوق اساسی و آشتائی با...   انقلاب اسلامی وریشه....       پژوهش عملیاتی مدیریت تولید وعملیات       حقوق تجارت   دروسی که زیر آنها خط کشیده شده
                           
    متون اسلامی               حسابداری ۲ حسابداری مالیاتی   تکراری هستند و پیشنیاز دروس
                             
    تربیت بدنی ۱       مبانی رفتار سازمانی       پیشرفته ۲ مباحث جاری در حسابداری   خاص گرایش حسابرسی می باشند
                   
    تربیت بدنی ۲       مبانی سازمان ومدیریت                
                    مدیریت مالی ۱ مدیریت مالی ۲    
    وصیت نامه امام                  
                             
    تنظیم خانواده                                
                    علامت فلش دروس وابسته و پیش نیاز را مشخص می کند ، مثلاًحسابداری۱
    روخوانی قرآن              
                   
کلیات حقوق حقوق تجارت           پیش نیازسه درس حسابداری۲ وحسابداری دولتی ۱و زبان تخصصی ۱می باشد.
                 
حقوق ومقررات مدنی          
    معارف اسلامی ۱               دانشجویان نباید قبل از دروس پیشنیازدروس وابسته رااتنخاب واحد کنند
                 
    معارف اسلامی ۲