دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

حسابداری دولتی

دروس پیش دانشگاهی   دروس عمومی دروس پایه وتخصصی مشترک بین سه گرایش کارشناسی حسابداری و دروس خاص گرایش دولتی
    اخلاق وتربیت اسلامی                           مدیریت مالی۱    
                                   
زبان پیش دانشگاهی زبان خارجی عمومی زبان تخصصی۱ زبان تخصصی۲   صنعتی۱ صنعتی۲ صنعتی۳
                               
                  حسابداری ۱ حسابداری ۲ حسابداری ۳ میانه۱ میانه۲
کاربردکامپیوتردرمدیریت                    
          اصول تنظیم بودجه دولتی حسابداری دولتی۱   حسابرسی۱     پیشرفته۱
                       
  فارسی عمومی   پول وارز وبانکداری اقتصاد۲ مالیه عمومی و....   حسابداری دولتی۲ حسابرسی دولتی   حسابرسی۲   پیشرفته۲
                                 
ریاضی پیش دانشگاهی اقتصاد۱                        
                  دروس خاص گرایش دولتی (۷ درسی که دور آنها خط پر می باشد)
ریاضیات وکاربرددرمدیریت۱      
                  مدیریت مالی۱   کلیات حقوق   بررسی و تحلیل قوانین ومقررات مالی دولتی۱    
    تاریخ اسلام       ریاضیات وکاربرددرمدیریت۲          
                  مدیریت مالی دولتی      
            آمار وکاریردآن در مدیریت روشهای تحقیق و ما...     حسابداری دولتی تطبیقی      
                  حسابداری دولتی ۲   بررسی و تحلیل قوانین ومقررات مالی دولتی۲    
حقوق اساسی و آشتائی با...   انقلاب اسلامی وریشه...       پژوهش عملیاتی مدیریت تولید وعملیات          
                    میاحث جاری در حسابداری دولتی          
    متون اسلامی                              
                    اصول تنظیم بودجه دولتی   بودجۀ شرکتهای دولتی            
    تربیت بدنی ۱       مبانی رفتار سازمانی                  
                             
    تربیت بدنی ۲       مبانی سازمان ومدیریت       حسابداری ۲       دروسی که زیر آنها خط کشیده شده
                          تکراری هستند و پیشنیاز دروس
    وصیت نامه امام               حسابداری مالیاتی حقوق تجارت   خاص گرایش دولتی می باشند
                             
    تنظیم خانواده                                
                    علامت فلش دروس وابسته و پیش نیاز را مشخص می کند ، مثلاًحسابداری۱
    روخوانی قرآن              
                   
کلیات حقوق حقوق تجارت           پیش نیازسه درس حسابداری۲ وحسابداری دولتی ۱و زبان تخصصی ۱می باشد.
                 
حقوق ومقررات مدنی          
    معارف اسلامی ۱               دانشجویان نباید قبل از دروس پیشنیازدروس وابسته رااتنخاب واحد کنند
                 
    معارف اسلامی ۲