دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

حسابداری مالیاتی

                                     
دروس پیش دانشگاهی   دروس عمومی دروس پایه وتخصصی مشترک بین سه گرایش کارشناسی حسابداری و دروس خاص گرایش مالیاتی
    اخلاق وتربیت اسلامی                           مدیریت مالی۱    
                                   
زبان پیش دانشگاهی زبان خارجی عمومی زبان تخصصی۱ زبان تخصصی۲   صنعتی۱ صنعتی۲ صنعتی۳
                               
                  حسابداری ۱ حسابداری ۲ حسابداری ۳ میانه۱ میانه۲
کاربردکامپیوتردرمدیریت                    
          اصول تنظیم بودجه دولتی حسابداری دولتی۱   حسابرسی۱     پیشرفته۱
                       
  فارسی عمومی   پول وارز وبانکداری اقتصاد۲ مالیه عمومی و....   حسابداری دولتی۲ حسابرسی دولتی   حسابرسی۲   پیشرفته۲
                                 
ریاضی پیش دانشگاهی اقتصاد۱                        
                  دروس خاص گرایش مالیاتی (۶ درسی که دور آنها خط پر می باشد)
ریاضیات وکاربرددرمدیریت۱      
                  حقوق تجارت   کلیات حقوق   کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی    
    تاریخ اسلام       ریاضیات وکاربرددرمدیریت۲          
                  مبانی مالیات      
            آمار وکاریردآن در مدیریت روشهای تحقیق و ما...                  
                  تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی ۱            
حقوق اساسی و آشتائی با...   انقلاب اسلامی وریشه....       پژوهش عملیاتی مدیریت تولید وعملیات                  
                    تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی ۲ بررسی های مالیاتی    
    متون اسلامی                              
                    مباحث جاری در قوانین مالیاتی            
    تربیت بدنی ۱       مبانی رفتار سازمانی                        
                                 
    تربیت بدنی ۲       مبانی سازمان ومدیریت               دروسی که زیر آنها خط کشیده شده
                            تکراری هستند و پیشنیاز دروس
    وصیت نامه امام                       خاص گرایش مالیاتی می باشند
                             
    تنظیم خانواده                                
                    علامت فلش دروس وابسته و پیش نیاز را مشخص می کند ، مثلاًحسابداری۱
    روخوانی قرآن              
                   
کلیات حقوق حقوق تجارت           پیش نیازسه درس حسابداری۲ وحسابداری دولتی ۱و زبان تخصصی ۱می باشد.
                 
حقوق ومقررات مدنی          
    معارف اسلامی ۱               دانشجویان نباید قبل از دروس پیشنیازدروس وابسته رااتنخاب واحد کنند
                 
    معارف اسلامی ۲