دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

علمی کاربردی حسابداری

  فلو چارت دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی حسابداری
  دروس جبرانی دروس عمومی   دروس پایه   دروس اصلی   دروس تخصصی
  برای دارندگان کاردانی                  
  غیرازحسابداری معارف اسلامی ۲_۲و احد ن       مدیریت تولید_ ۳و احدن وع        
  حسابداری ۱     برنامه ریزی وتوسعه _۳و احد ن       حسابداری صنعتی ۳ _ ۳ واحدن وع    
    انقلاب اسلامی وریشه ...._۲و احد ن       مدیریت مالی ۲_۳و احد ن      
              حسابداری میانه _۴و احد ن حسابرسی (۲)_۳و احدن وع
    تاریخ اسلام _ ۲و احد ن       سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار _۲و احدن وع      
        آمار و احتمالات _۳و احد ن       حسابداری پیشرفته ۱_۳و احدن وع    
    متون اسلامی _۲و احد ن       سیستم های اطلاعاتی حسابداری _۲ واحدن وع      
                حسابداری پیشرفته ۲_۳و احدن وع همنیاز↔ پروژه مالی (۲) _ ۳و احدع
    تربیت بدنی ۲_۱و احد ع              
        ریاضی کاربردی _۳و احد ن پژوهش عملیاتی ۱_۲و احد ن وع   مباحث جاری در حسابداری _۲و احد ن    
    تنظیم خانواده _۱و احد ن              
            پژوهش عملیاتی ۲_۲و احدن وع        
    تاریخ تمدن وفرهنگ اسلام وایران           حسابداری دولتی (۲) _۳و احدن وع    
            مالیه عمومی _ ۲ واحد ن        
                زبان تخصصی (۲) _۲و احدن وع    
            پول و ارز و بانک داری _ ۲ واحد ن        
                کارآموزی (ترم آخر) _۳و احد ع    
            کاربردنرم افزارهای رایانه ای درحسابداری _۳و احدن وع        
                     
            امور مالی بین المللی _ ۲ واحد ن        
                     
                     
    جمع ۱۰و احد   جمع ۹ واحد   جمع ۲۳ واحد   جمع ۲۹ واحد
            نظری = ن و عملی = ع        
    علامت ← دروس وابسته و پیش نیاز را مشخص می کند ، مثلاًحسابداری میانه پیش نیازسه درس حسابداری پیشرفته ۱ وحسابرسی ۲ وحسابداری صنعتی۳ می باشد.
   
   
    دانشجویان نباید قبل از دروس پیشنیازدروس وابسته رااتنخاب واحد کنند
   
   
    دو درس هم نیاز (↔) حسابداری پیشرفته ۲ و پروژه مالی را باید با هم انتخاب کنید
    کارآموزی را باید در ترم آخرانتخاب کنید
    (تهیه کننده: گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان ۱۳۸۹)