دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

صفحات مرتبط

روانشناسی تربیتی

 

دروس اصلی

نام درس

تعداد واحد

انسان شناسی در اسلام

۲

روشهای پژوهش

۲

روان شناسی رشد

۲

روان شناسی رشد زبان

۲

طرحهای آزمایشی

۲

مسائل روان سنجی

۲

نمونه گیری

۲

روان شناسی تربیتی

۲

روان شناسی یادگیری

۲

آمار چند متغیری

۲

روان شناسی شخصیت

۲

روشهای آموزش

۲

پایان نامه

۱۸

 

 

 

 

 

 

دروس اختیاری

نام درس

تعداد واحد

روش پژوهش کیفی

۲

روان شناسی هوش و تفکر

۲

روشهای غیرپارامتری

۲

روان شناسی اجتماعی در آموزش و پرورش

۲

تحلیل عاملی

۲

شیوه های پیشرفته روانسنجی

۲

روشهای آموزش کودکان استثنایی

۲

 

 

برنامه آموزشی

 

 
   

 

 

ترم اول ۱۰و احد

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۱

انسان شناسی در اسلام

۲

-

۲

-

۲

روشهای پژوهش

۲

-

۲

-

۳

روان شناسی یادگیری

۲

-

۲

-

۴

زبان تخصصی پیشرفته (جبرانی)

۲

-

۲

-

۵

روان شناسی هوش و تفکر

۲

-

۲

-

 

 

ترم دوم ۱۰و احد

 
   

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۶

روشهای آموزش کودکان استثنایی

۲

-

۲

-

۷

روان شناسی تربیتی

۲

-

۲

-

۸

روشهای آموزش

۲

-

۲

-

۹

روش تحقیق، مقاله و رساله نویسی پیشرفته (جبرانی)

۲

-

۲

-

۱۰

آمار چند متغیری

۲

-

۲

-

 

 

 

 
   

 

ترم سوم ۸و احد

 

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۱۱

مسائل روان سنجی

۲

-

۲

-

۱۲

روان شناسی شخصیت

۲

-

۲

-

۱۳

روان شناسی رشد

۲

-

۲

-

۱۴

طرحهای آزمایشی

۲

-

۲

-

 

 

 

 

 
   

 

 

ترم چهارم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۱۵

آزمون جامع

-

-

-

-

 

ترم پنجم و ششم

ردیف

نام درس

تعداد واحد

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

۱۶

پایان نامه

 

۱۸

۱۸

-