دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

ارشد

مسعود پورکیانی

مدیریت دولتی گرایش های: تشکیلات و روشها- خط مشی گذاری عمومی-طراحی سازمان ها دولتی-مدیریت تحول

 

سنجر سلاجقه

مدیریت دولتی گرایش های: نیروی انسانی-سیستم های اطلاعاتی-توسعه منابع انسانی

 

سعید صیادی

مدیریت بازرگانی و مدیریت اجرایی

 

مژگان درخشان

مدیریت دولتی گرایش های: مدیریت مالی و دولتی- بودجه و مالیه عمومی

مدیریت صنعتی گرایش عملکرد

مدیریت بحران