دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

دکتری

مسعود پورکیانی

مدیر گروه مدیریت دولتی، مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و توسعه، مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری

 

سنجر سلاجقه

مدیر گروه مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، گرایش رفتار سازمانی