دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

ارشد

‌میترا کامیابی (روانشناسی-مشاوره و راهنمایی)

حمدالله منظری توکلی (مدیریت آموزشی)