دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

صفحات مرتبط

  • - اطلاعات پرسنل دانشکده

اطلاعات پرسنل دانشکده

نام: محمد

نام خانوادگی: جوکار

سمت: رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی دانشکده ادبیات

کارشناس رشته های کارشناسی: حسابداری (حسابرسی-مالیاتی) - اقتصاد بازرگانی و نظری

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مترجمی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی

کارشناس رشته های دکتری: ادبیات فارسی-روانشناسی تربیتی-آموزش زبان انگلیسی-حسابداری

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: شهین

نام خانوادگی: علیخانی

سمت: رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی دانشکده ادبیات

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (تحول-سیستم های اطلاعاتی- طراحی سازمان ها) - برنامه ریزی توسعه اقتصادی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

نام: بتول

نام خانوادگی: محمدی

سمت: متصدی امور آموزشی-امور کلاس های دانشکده ادبیات

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

 

نام: فرشته

نام خانوادگی: عبدالعلی

سمت: متصدی امور آموزشی-رئیس دفتر دانشکده ادبیات

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه سوم

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: مطهره

نام خانوادگی: خزایی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: حقوق خصوصی-حقوق جزا و جرم شناسی-حسابداری-زبان و ادبیات عرب

کارشناس رشته های دکتری: زبان و ادبیات عرب

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: جهانگیری

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی-سوانشناسی عمومی-مشاوره و راهنمایی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: فاطمه

نام خانوادگی: پورعلیرضا

کارشناس رشته های کارشناسی ناپیوسته: حسابداری

کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: علوم اجتماعی (دبیری – پژوهشگری – خدمات) - حسابدرای دولتی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: رشید فرخی

کارشناس رشته های کارشناسی ناپیوسته: آموزش ابتدایی

کارشناس رشته های کارشناسی: زبان و ادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی-دبیری زبان انگلیسی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات انگلیسی-علوم اجتماعی (جامعه شناسی)

کارشناس رشته های دکتری: زبان و ادبیات انگلیسی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: مریم

نام خانوادگی: کمالی

کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: مدیریت (دولتی- صنعتی- بازرگانی)

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: زبان و ادبیات فارسی-علوم تربیتی-آموزش و پرورش

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: احد

نام خانوادگی: طیاری

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی (مالی- بودجه و مالیه- تشکیلات و روش ها- خط مشی گذاری) - علم اطلاعات

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: فریبا

نام خانوادگی: سبحانی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت دولتی- مدیریت دولتی (نیروی انسانی-توسعه منابع انسانی)

کارشناس رشته های دکتری: علوم اقتصادی-مدیریت رفتار سازمانی-مدیریت منابع انسانی-مدیریت تطبیقی و توسعه-مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری- مدیریت دولتی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: عفت

نام خانوادگی: شجاعی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت اجرایی استراتژیک- مدیریت بازرگانی (مالی- بازاریابی-بازرگانی بین المللی- تجارت الکترونیک) - مدیریت صنعتی (مالی-تولید-عملکرد) - مدیریت بحران- مدیریت آموزشی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: زهرا
نام خانوادگی: هادیفر
کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: مدیریت (بازرگانی-صنعتی-اجرایی-بحران) مدیریت دولتی تمام گرایش ها
کارشناس رشته های دکتری: مدیریت دولتی تمام گرایش ها
رشته تحصیلی:
مدرک تحصیلی:
محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه دوم
تلفن داخلی:
تلفن مستقیم:
آدرس پست الکترونیک:
سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: کاووس

نام خانوادگی: گروهی

کارشناس رشته های کاردانی پیوسته و ناپیوسته: تربیت بدنی

کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته: تربیت بدنی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: تربیت بدنی (فیزیولوژی ورزشی- مدیریت ورزشی)

کارشناس رشته های دکتری: تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی:

 

نام: مظفر

نام خانوادگی: علی نژاد

کارشناس رشته های کارشناسی ناپیوسته: آموزش دینی و عربی

کارشناس رشته های کارشناسی پیوسته: الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارشناس رشته های کارشناسی ارشد: الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی- علوم قرآنی و حدیث) - معارف اسلامی و حقوق (حقوق خانواده)

رشته تحصیلی:

مدرک تحصیلی:

محل استقرار: دفتر ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی - طبقه همکف

تلفن داخلی:

تلفن مستقیم:

آدرس پست الکترونیک:

سوابق اجرایی و پژوهشی: