دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

صفحات مرتبط

  • - رشته گرایشها در یک نگاه

رشته گرایشها در یک نگاه

ردیف نام رشته گرایش مقطع گروه آموزشی
۱ آموزش ابتدایی   کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی
۲        
۳ الهیات و معارف اسلامی فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
۴ الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
۵ الهیات و معارف اسلامی فقه و مبانی حقوق کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی
۶ تربیت بدنی   کاردانی پیوسته تربیت بدنی
۷ تربیت بدنی و علوم ورزشی مربیگری کاردانی تربیت بدنی
۸ تربیت بدنی و علوم ورزشی ورزش همگانی کارشناسی پیوسته تربیت بدنی
۹ تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
۱۰ تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد تربیت بدنی
  تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی دکتری تربیت بدنی
۱۱ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   کارشناسی ارشد اقتصاد
۱۲ حسابداری حسابرسی کارشناسی پیوسته حسابداری
۱۳ حسابداری حسابداری دولتی کارشناسی پیوسته حسابداری
۱۴ حسابداری حسابداری مالیاتی کارشناسی پیوسته حسابداری
۱۵ حسابداری   دکتری حسابداری
۱۶ حسابداری   کارشناسی ارشد حسابداری
۱۷ حقوق جزا و جرم شناسی   کارشناسی ارشد حقوق
۱۸ حقوق خصوصی   کارشناسی ارشد حقوق
۱۹ دبیری زبان انگلیسی   کارشناسی پیوسته زبان انگلیسی
۲۰ دبیری علوم اجتماعی   کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی
۲۱ دینی و عربی   کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی
۲۲ راهنمایی و مشاوره   کارشناسی ارشد علوم تربیتی
۲۳ روانشناسی بالینی   کارشناسی ارشد روانشناسی
۲۴ روانشناسی تربیتی   دکتری روانشناسی
۲۵ روانشناسی عمومی   کارشناسی ارشد روانشناسی
۲۶ زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
۲۷ زبان انگلیسی   کارشناسی ناپیوسته زبان انگلیسی
۲۸ زبان و ادبیات انگلیسی   کارشناسی پیوسته زبان انگلیسی
۲۹ زبان و ادبیات انگلیسی   کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
۳۰ زبان و ادبیات عرب   کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
۳۱ زبان و ادبیات فارسی   دکتری زبان و ادبیات فارسی
۳۲ زبان و ادبیات فارسی   کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
۳۳ علم اطلاعات و دانش شناسی مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
         
۳۵ علمی کاربردی حسابداری   کارشناسی ناپیوسته حسابداری
۳۶ علوم اجتماعی جامعه شناسی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
۳۷ علوم اجتماعی خدمات اجتماعی کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی
۳۸ علوم اجتماعی پژوهشگری کارشناسی پیوسته علوم اجتماعی
         
۴۰ علوم اقتصادی   دکتری اقتصاد
۴۱ مترجمی زبان انگلیسی   کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
۴۲ مدیریت مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد مدیریت
۴۳ مدیریت مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد مدیریت
۴۴ مدیریت مدیریت بازاریابی کارشناسی ارشد مدیریت
۴۵ مدیریت مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مدیریت
۴۶ مدیریت دولتی   کارشناسی پیوسته مدیریت
۴۷ مدیریت دولتی مدیریت تشکیلات و روش ها کارشناسی ارشد مدیریت
۴۸ مدیریت دولتی مدیریت سیستم های اطلاعاتی کارشناسی ارشد مدیریت
۴۹ مدیریت دولتی مدیریت مالی دولتی کارشناسی ارشد مدیریت
۵۰ مدیریت دولتی مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد مدیریت
۵۱ مدیریت دولتی مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری دکتری مدیریت
۵۲ مدیریت دولتی رفتار سازمانی دکتری مدیریت
۵۳ مدیریت دولتی تحول کارشناسی ارشد مدیریت
۵۴ مدیریت دولتی مدیریت تطبیقی دکتری مدیریت
۵۵ مدیریت دولتی مدیریت منابع انسانی دکتری مدیریت
۵۶ مدیریت صنعتی   کارشناسی پیوسته مدیریت
۵۷ مدیریت صنعتی   کارشناسی ارشد مدیریت
۵۸ مربی بهداشت مدارس   کاردانی پیوسته مربی بهداشت
۵۹ معارف فقه و مبانی حقوق اساسی   کارشناسی پیوسته الهیات و معارف اسلامی