دانشکده ادبیات وعلوم انسانی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی